Handelsbetingelser

STANDARD HANDELSBETINGELSER, januar 2019

 

Er andet ikke skriftligt aftalt, gælder følgende standardbetingelser for aftaler mellem marketXpand Videofilm (CVR 19342344) og Kunden:

 

1 Aftalegrundlag

Disse forretningsbetingelser gælder for alle ordrer afgivet af Kunden, og for alle leverancer, som foretages af marketXpand Videofilm på baggrund deraf. Kundens eventuelle indkøbsvilkår eller øvrige særlige krav er kun gældende hvor disse er optaget i den indgåede ordrebekræftelse. Afvigelser fra betingelserne skal fremgå af ordrebekræftelsen, afvigelser indført i ordrebekræftelsen overskriver nærværende standardbetingelser.

 

2 Tilbud og aftaleindgåelse

Tilbud fra marketXpand Videofilm er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 8 dage regnet fra tilbudsdatoen, medmindre anden periode er angivet i tilbuddet. Endelig aftale mellem marketXpand Videofilm og Kunden er først indgået, når marketXpand Videofilm har modtaget bekræftelse på den fremsendte ordrebekræftelse.

 

3 Omfang og specificering af de aftalte ydelser

marketXpand Videofilm leverer de i ordrebekræftelsen specificerede ydelser. I det omfang Kunden ikke på aftaleindgåelsestidspunktet kan beskrive den ønskede produktion, kan parterne vælge at specificere denne gennem en planlægningsproces initieret af marketXpand Videofilm. Kunden betaler marketXpand Videofilm for den anvendte mertid medgået hertil og til de i aftalen anførte timetakster.


marketXpand Videofilm faciliterer endvidere forud for gennemførelse af produktions-optagelserne et forberedelsesforløb (Preproduction), hvor Kunden skal endeligt fastlægge sig på location, eventuelle rekvisitter, story-boards, personer, speaks, detail-tidsplan m.v.

Pre-production gennemføres i henhold til den aftalte tidsplan. Hvor der forinden allerede ér gennemført en planlægningsproces, kan denne helt eller delvist erstatte Pre-production forløbet.


Når et element i produktionen er godkendt, skal Kunden påregne, at det ikke er muligt at foretage ændringer i produktionen inden for den aftalte tidsplan og indenfor den aftalte økonomi. Ændringer til de aftalte ydelser og til godkendte elementer skal ske i henhold til det nedenfor anførte om ændringer til den aftalte produktion.

 

4 Kundens udtrædelsesadgang

Kunden kan på ethvert tidspunkt udtræde af aftalen.


Udnytter kunden sin udtrædelsesadgang betaler Kunden for det af marketXpand Videofilm allerede udførte arbejde, samt for de aktiviteter der er planlagt i den kommende 60 dages periode fra udtrædelsestidspunktet. Hvor der er oplyst estimat for sådanne opgaver, afregnes der ud fra de oplyste estimater.

marketXpand Videofilm er herudover berettiget til at fakturere afvendt tid til aflysning af bookninger og tilsvarende nødvendige nedlukningsaktiviteter, herunder kompensation til aflysning af freelancepersonale samt omkostninger, der efter marketXpand Videofilm’s vurdering ikke kan afværges, herunder eksempelvis leje af faciliteter eller udstyr, bookning af flybilletter mv. 

 

5 Leveringstid

marketXpand Videofilm bestræber sig på at levere sine ydelser i henhold til den mellem parterne aftalte tidsplan. Med mindre andet er angivet under ”Særlige vilkår”, er leveringstider omtrentlige, og mindre overskridelser kan finde sted, uden dette kan anses for en misligholdelse af aftalen fra marketXpand’s side.

 

6 Ændringer til den aftalte tidsplan

Ønsker Kunden at foretage ændringer til den aftalte tidsplan, fremsætter Kunden ønske herom overfor marketXpand Videofilm, som herefter fremsætter udkast til ny tidsplan.  Kunden betaler et engangsvederlag på op til kr. 3.000 for udarbejdelsen af ny tidsplan samt evt. også kompensation for udgift til lønninger, der ikke kan afværges.


I den udstrækning Kundens ønsker eller forhold i øvrigt medfører aflysning/flytning af aktiviteter, faktureres Kunden fortsat for de aflyste eller flyttede aktiviteter, med mindre andet skriftligt aftales, idet Kunden kan ikke forvente, at marketXpand Videofilm kan re-allokere sine ressourcer til andre opgaver eller foretage aflysning af bestilte faciliteter eller udstyr. marketXpand Videofilm er herudover berettiget til at fakturere afvendt tid til aflysning af bookninger mv.


Fakturering for aflyste eller flyttede aktiviteter sker på det oprindeligt forudsatte faktureringstidspunkt i henhold til betalingsplanen, uanset aktiviteten nu først udføres på et senere tidspunkt.

 

7 Ændringer til den aftalte produktion

Ønsker Kunden at foretage ændringer til allerede godkendte elementer, aftales sådanne ændringer efter tilbud fra marketXpand Videofilm. Kunden er udtrykkeligt gjort opmærksom på, at selv små ændringer i elementerne der indgår i den færdige produktion, kan medføre et væsentligt forøget tidsforbrug, og at marketXpand Videofilm vil fakturere Kunden herfor efter de i ordrebekræftelsen oplyste takster.

 

8 Kundens valg af location

Hvor optagelserne ikke foregår i marketXpand Videofilm’s studie, er Kunden ansvarlig for valg af location, hvor optagelserne skal gennemføres, med mindre andet fremgår af aftalen. Hvis Kunden har fravalgt at marketXpand Videofilm foretager location scouting, er Kunden ansvarlig for den valgte locations egnethed til optagelserne, ligesom Kunden bærer risikoen for at optagelserne kan gennemføres forsvarligt og som planlagt.


Kunden skal sikre sig, at der ikke optræder elementer (personer, hændelser, produkter, holdninger, stemninger, visuelle udtryk etc.) på den valgte location, som ikke skal indgå i den færdige produktion.


marketXpand Videofilm kan afvise at gennemføre optagelser på en location, hvis marketXpand Videofilm finder den af Kunden udpegede location for uegnet, eller hvis optagelsernes gennemførelse vil udsætte mandskab eller udstyr for unødig risiko.

 

9 marketXpand Videofilm location scouting

marketXpand Videofilm udfører en location scouting på den eller de af Kunden udvalgte locations, med mindre Kunden har fravalgt dette.

Location scouting gennemføres med henblik på at vurdere en locations egnethed til brug for planlagte optagelser, herunder bl.a. om Kunden skal sikre særlige forhold forinden optagelserne kan gennemføres, om marketXpand Videofilm skal tage særlige forholdsregler i forhold til udstyr mv.

Locations skal udvælges senest på det i aftalen eller tidsplanen anførte tidspunkt.


Efter gennemførelse af location scouting rapporterer marketXpand Videofilm til Kunden om en locations egnethed for de planlagte optagelser. Finder marketXpand Videofilm ikke en location for egnet, skal Kunden enten afhjælpe forholdene, der gør den udvalgte location uegnet, eller Kunden skal anvise en ny location. Er de påpegede forhold af en sådan karakter, at de efter marketXpand Videofilm’s opfattelse ikke på tilfredsstillende vis vil kunne udbedres, kan marketXpand Videofilm helt afvise en location. Udpeges en ny location kan dette medføre udskydelse af den aftalte tidsplan uden dette kan tilskrives marketXpand Videofilm’s forhold, ligesom udpegelse af ny location medfører at marketXpand Videofilm gennemfører ny location scouting.


Vælger Kunden at optagelserne skal gennemføres på en udpeget location, der er fundet uegnet eller hvor påpegede forhold ikke er afhjulpet, er marketXpand Videofilm ikke ansvarlig for kvaliteten af den færdige produktion for så vidt angår påvirkningen af produktionen fra sådanne påpegede forhold på den valgte location, herunder også om optagelse på den af Kunden valgte location kan gennemføres.

 

10 Forbehold, udendørs optagelser, eksterne forhold mv.

I alle forhold gælder, at der tages forbehold for force‐majeure, kursændringer eller lign. ekstraordinære forhold.

Hvis vejrforhold eller øvrige eksterne forhold på en planlagt optagelsesdag umuliggør eller vanskeliggør gennemførelsen af planlagte optagelser, er marketXpand Videofilm berettiget til betaling for den anvendte tid på optagelsesdagen uanset om resultatet af dagens arbejde kan indgå i den færdige produktion.


Hvor forholdene medfører et merforbrug af tid i forhold til afgivne estimater, er marketXpand Videofilm tilsvarende berettiget til at fakturere for sådant merforbrug.

Er der afgivet fastpristilbud med angivelse af antal optagelsestimer, kan merforbrug der overstiger dette antal optagelsesdage tilsvarende faktureres.

Bevirker forholdene i øvrigt, at mandskab eller udstyr udsættes for unødig risiko, kan marketXpand Videofilm afvise at gennemføre optagelserne uden dette kan anses som misligholdelse.


Udskydes tidsplanen som følge af vejrforhold eller øvrige eksterne forhold på en planlagt optagelsesdag, anses dette ikke for en forsinkelse.

 

11 marketXpand Videofilm’s kunstneriske frihed

Hvor Kunden ikke har specificeret andet og hvor andet ikke er afdækket under produktionens Preproduction forløb og eventuelle planlægningsproces, er marketXpand Videofilm berettiget til at træffe en række kunstneriske og praktiske valg, som har indvirkning på den færdige produktion.


Sådanne valg kan bl.a. omfatte stemmeføring ved voice-over / speaking, tempo, optagelsesvinkler, belysning, farve- og lydbehandling, forhold på location, manuskript, valg af beklædning og personer, valg af musik, skrifttyper, valg af råmateriale til klipning af master optagelser til den færdige produktion m.v.

I den udstrækning Kunden ønsker foretaget ændringer i optagelserne eller redigeringen heraf for forhold, der kan karakteriseres som marketXpand Videofilm’s kunstneriske eller praktiske valg, sker dette som en betalbar ændring og efter ændringsproceduren beskrevet ovenfor i punkt 7.

 

12 Kundens forhold

Kunden er ansvarlig for egne forhold, herunder også egne medarbejderes og øvrige antagne personers sygdom, udeblivelse fra optagelser og tilsvarende. Hvor parterne ikke har aftalt andet i aftalen, er Kunden ansvarlig for, at optagelser kan gennemføres som planlagt, herunder at de fornødne rekvisitter er tilstede.

 

13 Kundens godkendelse

marketXpand Videofilm anmoder efter eget valg løbende under Præ-produktions forløbet og planlægningsprocessen, og eventuelt under optagelsernes efterbehandling og redigering, om Kundens gennemsyn og godkendelse af kladder og udkast samt eventuelt om Kundens beslutning i forhold til valg af tekster, fonte, farver og andre elementer, som skal indgå i den færdige produktion, og som marketXpand Videofilm kan vælge at henlægge under kunstneriske og praktiske valg.

Hvor ikke andet følger af tidsplanen, skal Kunden indenfor 24 timer efter fremsendelsen fra marketXpand Videofilm fremkomme med eventuelle bemærkninger samt meddele sine beslutninger i forhold til de præsenterede valg.


Meddelelser skal gives pr. e-mail til den hos marketXpand Videofilm oplyste kontaktperson. Foreligger rettidig meddelelse ikke, anses dette for en godkendelse af fremsendte kladder og udkast. Hvor Kunden ikke har meddelt sin beslutning i forhold til præsenterede valg, kan marketXpand Videofilm enten udskyde tidsplanen eller foretage valget for Kunden som del af marketXpand Videofilm’s kunstneriske og praktiske frihed i henhold til reguleringen ovenfor.


Når Kunden har godkendt en kladde eller et udkast, kan ændringer kun foretages mod ekstrabetaling i henhold til nyt tilbud fra marketXpand Videofilm.

marketXpand Videofilm fremsender udkast (1. korrektur) til den færdige produktion til kundens godkendelse. Kunden er forpligtet til at godkende udkastet, når de i aftalen indeholdte krav er opfyldt, herunder når udkastet indeholder de beslutninger Kunden løbende har truffet gennem Præ-produktionsforløbet, planlægningsprocessen og / eller optagelsernes efterbehandling. Når 1. korrektur er udført og godkendt af kunden, er yderligere rettelser ikke inklusiv. Der er ikke inkluderet korrektur på indtaling af speak / voice-over.


marketXpand Videofilm foretager herefter levering af den endelige produktion. Levering anses for sket, når marketXpand Videofilm har meddelt Kunden det link, hvorfra produktionen kan downloades, eller ved personlig overlevering af den endelige produktion.

 

14 Visningsret til den endelige produktion

Kunden meddeles fra tidspunktet for betaling af marketXpand Videofilm’s fulde tilgodehavende efter aftalen en uoverdragelig visningsret til den færdige produktion. Visningsretten omfatter, at Kunden offentligt må foretage visning og spredning af produktionen i uændret form. Kunden opnår ikke øvrige rettigheder udover den anførte visningsret, og alle immaterielle rettigheder forbliver hos marketXpand Videofilm.


Kunden må ikke foretage ændringer i den færdige produktion leveret af marketXpand Videofilm, herunder må Kunden ikke undlade eventuelle indeholdte akkrediteringer, som typisk indeholdes i rulletekster i slutningen af produktionen.


Når produktionen anvendes på et online medium, skal der i sammenhæng med præsentationen af produktionen være et aktivt link til marketXpand Videofilm’s hjemmeside med teksten ”Produceret af marketXpand Videofilm”.


Enhver anvendelse af den leverede produktion i strid med den meddelte visningsret, anses for en krænkelse af marketXpand Videofilm’s ophavsrettigheder.

 

15 marketXpand Videofilm’s ret til at anvende egne optagelser

marketXpand Videofilm kan frit anvende dele af master optagelserne i forbindelse med produktioner, der udføres for andre kunder, når sådanne dele ikke indeholde referencer til Kunden, men alene kan betegnes som neutrale optagelser. Tilsvarende er marketXpand Videofilm berettiget til efter eget valg at benytte optagelser fra andre opgaver, hvor disse af marketXpand Videofilm vurderes egnede.

 

16 Opbevaring af master optagelser

Hvis Kunden ikke har tilkøbt længere opbevaringsperiode, opbevarer marketXpand Videofilm ikke optagelser og tilhørende filer og dokumenter i mere end 90 dage fra aflevering til kunden. Endelig master opbevares dog i 12 måneder.

 

17 Kundens ansvarlige kontaktperson

Kunden udpeger ved indgåelsen af aftalen med marketXpand Videofilm en ansvarlig kontaktperson, som er bemyndiget til at træffe de fornødne beslutninger gennem projektets gennemførelse. I den udstrækning den udpegede ansvarlige kontaktperson ikke er tilgængelig på dage, hvor optagelserne foretages, eller på øvrige aftalte tidspunkter, og her kan træffe løbende beslutninger for Kunden, eller hvis den ansvarlige kontaktperson ikke i øvrigt gennem projektet indenfor 24 timer kan træffe beslutning og give tilbagemelding på marketXpand Videofilm’s forespørgsler, er marketXpand Videofilm berettiget til at fakturere for den ekstra tid og de omkostninger, som påløber projektet som følge heraf.

 

18 Persondata og clearing af rettigheder

I den udstrækning de af marketXpand Videofilm foretagne optagelser medfører en behandling af persondata, skal Kunden anses for dataansvarlig og marketXpand Videofilm for databehandler. marketXpand Videofilm handler alene efter Kundens instruks og træffer i øvrigt de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at persondata hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt at personoplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.


Forud for optagelsernes påbegyndelse skal Kunden sikre, at der foreligger fornødent skriftligt samtykke fra de personer, der optræder på en optagelse.

Ønsker kunden efterfølgende personer, nummerplader, logoer, navne, stedangivelser og lign. sløret og/eller redigeret ud af optagelserne, er marketXpand Videofilm berettiget til at fakturere for medgået tid, hvis ikke dette tidsforbrug var kendt for marketXpand Videofilm på tidspunktet for udregning af estimeret tidsforbrug på opgaven.


Kunden skal på tilsvarende vis sikre, at der foreligger fornødne skriftlige samtykker fra eventuelle rettighedshavere hvis produkter, værker/ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker eller andet indgår i optagelserne. Kunden er ansvarlig for, at visning af den færdige produktion ikke udgør en krænkelse af tredjemands enerettigheder eller en overtrædelse af markedsføringsloven i forhold til sådanne produkter, værker, varemærker eller øvrige rettigheder, som ikke er tilføjet produktionen af marketXpand Videofilm.


Bliver marketXpand Videofilm mødt med krav fra tredjemand som følge heraf, skadesløsholder Kunden marketXpand Videofilm for all tab og omkostninger forbundet hermed. 

 

19 Indhentning af tilladelser

I det omfang gennemførelse af optagelser kræver særlig godkendelse eller opnåelse af tilladelse (herunder invitationer, clearing af adgang, betalt entre etc.), er kunden ansvarlig for, at sådan foreligger. Eventuelle tilladelser til droneflyvning indhentes af marketXpand Videofilm.

  

20 Pris og betalingsbetingelser

Såfremt samlet fast eller estimeret pris for den aftalte ydelse ikke overstiger 30.000 kr., faktureres 50% af den aftalte pris ved underskrift på ordrebekræftelsen, de resterende 50% faktureres efter 1. korrektur er godkendt af kunden. Såfremt samlet fast eller estimeret pris for den aftalte ydelse overstiger 30.000 kr., faktureres 1/3 af den aftalte pris ved underskrift på ordrebekræftelsen, 1/3 på 1. optagedag og den resterende 1/3 efter 1. korrektur er godkendt af kunden.

Alle priser er oplyst i DKK og ekskl. moms og forudsætter fakturering af kunde med dansk CVR.nr. Udenlandske betalere og private kunder faktureres med 25% tillæg.

Betalingsbetingelser på udstedte fakturaer er 8 dage netto.


Betaler Kunden ikke en udstedt faktura rettidigt, bortfalder alle for det samlede projekt eventuelle meddelte rabatter og eventuelle ydelser som marketXpand Videofilm har tilbudt at levere uden beregning. Sådanne bortfaldne ydelser kan derefter enten tilkøbes kontant eller udgå af leverancen.

Ved forsinket betaling er marketXpand Videofilm berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 1,75 % pr. påbegyndt måned indtil betaling sker. Herudover kan marketXpand fremsende gebyr på 150,- kr. ved fremsendelse af 2. rykker.


Aftalen kan indeholde prisangivelser som estimater eller fastpris for hele eller dele af leverancen. Hvor marketXpand Videofilm har angivet et estimat eller fastpris, omfatter sådan pris alene det eller de elementer, der er beskrevet under estimatet eller fastprisen. Alle accessoriske ydelser som ikke er indeholdt i beskrivelsen for den angivne pris afregnes i henhold til den medgåede tid og til de i aftalen anførte timepriser.

Anvendt tid afregnes pr. påbegyndt time. Hvor der er afgivet estimat eller fastpris på optagelsesdage, udgør én optagelsesdag 2 x 3½ mandetimer (adskilt af pause). Anvendt tid på anden transport, pakning og udpakning af biler, rengøring af udstyr mv. er ikke indeholdt i angivne priser på optagelsesdage og faktureres særskilt herudover.


Tid medgået til transport afregnes til den i aftalen anførte timepris for transporttid og inkluderer kørte km. Udlæg til bro, færge, hotel mv. faktureres særskilt som afholdte udlæg. 


Hvor marketXpand Videofilm har angivet et estimat, er sådanne estimater fastsat ud fra den viden marketXpand Videofilm havde på tidspunktet for afgivelsen af estimatet. Estimater er alene at betragte som ca. angivelser for det forventede tidsforbrug og skal derfor betragtes som ikke-bindende.

marketXpand Videofilm er derfor i alle tilfælde berettiget til at fakturere for det faktisk medgåede tidsforbrug, hvor der er afgivet estimat.

Ydelser der leveres efter medgået tid og på timebetaling faktureres månedsvis bagud. Afholdte udlæg faktureres til Kunden straks efter afholdelsen, udlægsfakturaer forfalder til betaling straks.


Kundens betalingsmisligholdelse anses i alle tilfælde for væsentlig misligholdelse, der berettiger marketXpand Videofilm til at standse yderligere leveringer og arbejder uden at ifalde ansvar, uanset om levering skal ske ifølge den misligholdte aftale eller anden særskilt aftale mellem parterne. marketXpand Videofilm’s samlede tilgodehavende hos Kunden - forfaldent som uforfaldent - forfalder herudover til straks-betaling. marketXpand Videofilm kan herudover gøre sine almindelige misligholdelsesbeføjelser gældende.


Kunden kan ikke foretage betaling for leverede ydelser ved modregning, med mindre andet er aftalt særskilt.

I tilfælde af misligholdelse af kontrakten, må kunden ikke benytte råmateriale, film under udarbejdelse eller færdigproduceret materiale.

Forudbetalte timer, klippekort, puljeordninger, abonnementer etc.  nulstilles hvert år ved årsskiftet i forbindelse med årsregnskabets klargørelse. Ubrugte timer refunderes ikke.


Eventuelt depositum refunderes ikke.

 

21 Ansvar for forsinkelse

Reklamationer over forsinkelse ved marketXpand Videofilm’s ydelser skal fremsættes straks og skriftligt.

marketXpand Videofilm søger at afhjælpe eventuelle forsinkelser undervejs i projektet sådan, at den aftalte leveringstermin for den færdige produktion fortsat kan overholdes. For forsinkelser kan Kunden alene gøre ansvar gældende i overensstemmelse med det anførte under ansvar og ansvarsbegrænsning.

 

22 Ansvar for mangler

Reklamation over mangler ved en af arketXpand Videofilm leveret produktion, skal fremsættes skriftligt overfor marketXpand Videofilm uden ugrundet ophold og i alle tilfælde senest 48 timer fra leveringstidspunktet. En mangel anses at foreligge, hvis det af marketXpand Videofilm leverede ikke opfylder Kundens ordrebekræftelse, med de ændringer Kunden måtte have godkendt undervejs.


I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation over mangler, er marketXpand Videofilm’s ansvar begrænset til vederlagsfri levering af ny produktion ud fra allerede optaget materiale (master materiale) inden for rimelig tid.

marketXpand Videofilm er dog efter eget valg berettiget til i stedet at betale Kunden en kompensation for den mangelfulde produktion, svarende til den oprindelige fakturaværdi ekskl. moms for den mangelfulde produktion. Kunden kan ikke herudover gøre krav gældende mod marketXpand Videofilm i tilfælde af mangler.


Alle reklamationer over mangler skal indrapporteres gennem den af marketXpand Videofilm anviste e-mailadresse. Er et forhold rapporteret på anden måde, skal det anses for ikke-rapporteret førend det tidspunkt Kunden indberettet forholdet via det anviste system.  

 

24 Ansvar og ansvarsbegrænsning

marketXpand Videofilm påtager sig erstatningsansvar over for Kunden i henhold til dansk rets almindelige regler, med de undtagelser som fremgår af denne aftale.

marketXpand Videofilm er ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab samt tab som følge af at en aftalt produktion ikke er til kundens rådighed på det aftalte tidspunkt mv. Omkostninger til location, tredjeparter og egen interne omkostninger og tidsforbrug anses for indirekte tab, som marketXpand Videofilm ikke kan gøres ansvarlige for.


Skyldes en forsinkelse eller mangel marketXpand Videofilm’s forhold, afhjælper marketXpand Videofilm sådanne forhold for egen regning i overensstemmelse med det anførte under afsnittene om ansvar for forsinkelse og ansvar for mangler. marketXpand Videofilm’s økonomiske ansvar er i alle tilfælde og for alle kumulerede krav der relaterer sig til aftalen begrænset til et beløb svarende til 100 % af den aftalte fastpris for en opgave, og hvor der ikke er aftalt fastpris, da 100 % af det faktisk fakturerede beløb fra marketXpand Videofilm for udførelse af opgaven. 

 

25 Referencebrug

marketXpand Videofilm har ret til at anvende Kundens navn og logo samt eventuel beskrivelse af opgaven på sin referenceliste. Ligeledes kan marketXpand Videofilm benytte hele, eller dele af, produktionen i sin egen markedsføring

 

26 Tvister

Eventuelle tvister er undergivet dansk ret. Tvister skal afgøres ved retten i Roskilde som første instans. Retsplejelovens almindelige henvisningsregler til Landsret og Sø- og Handelsret skal dog fortsat finde anvendelse.


Vedrører tvisten en krænkelse af marketXpand Videofilm’s rettigheder, kan marketXpand Videofilm desuden anlægge sag på stedet, hvor krænkelsen sker, eller har effekt, samt ved Kundens hjemting.

 

 marketXpand videofilm, Flintebjerg 4, Osted, 4320 Lejre   Tlf: 5219 0986   info@marketxpand.dk   www.marketxpand.dk   CVR: 19342344

 

KONTAKT

marketXpand Videofilm, Flintebjerg 4, Osted, 4320 Lejre, Tlf: 5219 0986, www.marketxpand.dk, info@marketxpand.dk, CVR 19352344